Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy,  że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Festiwalu oraz osoby reprezentującej Uczestnika Festiwalu (rodzica/opiekuna/pełnomocnika) zwanej dalej Przedstawicielem Uczestnika są Organizatorzy II Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA , czyli

  1. Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku z siedzibą przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku
  2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DLA NASZYCH DZIECI  z siedzibą we Włocławku przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku

działający jako niezależni Administratorzy Danych. 

2. Jeśli Przedstawiciel Uczestnika lub Uczestnik Festiwalu ma pytania, dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu uprawnień, Przedstawiciel Uczestnika może skontaktować się z  administratorami danych za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://festiwalcudnolandia.pl/kontakt/.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Festiwalu oraz Przedstawiciela Uczestnika jest zgoda Przedstawiciel Uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i promocji edycji Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości wzięcia udziału w organizowanym II Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA.

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Festiwalu oraz Przedstawiciela Uczestnika mogą być firmy współpracujące z Administratorami Danych   w oparciu o zawarte umowy powierzenia danych, w zakresie działań marketingowych (prowadzenie portalu internetowego), prowadzenia księgowości itp.  

5. Dane osobowe Uczestnika Festiwalu oraz Przedstawiciela Uczestnika będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji edycji Festiwalu i działań promocyjnych z nimi związanych. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

6. Przedstawicielowi Uczestnika przysługuje prawo żądania dostępu do przekazanych danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.  Przedstawicielowi Uczestnika przysługuje prawo do złożenia skargi w związku przetwarzaniem podanych danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.