II Festiwal Dobrej Energii CUDNOLANDIA

R E G U L A M I N      K O N K U R S U

A. ORGANIZATORZY 

1. Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku – ul. Łęgska 28, Włocławek
2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „DLA NASZYCH DZIECI” – ul. Sielska 3, Włocławek

B. FORMUŁA I CELE FESTIWALU

Festiwal ma formę konkursu, którego celem jest prezentacja oraz  popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów.

C. UCZESTNICY

I kategoria – soliści urodzeni w latach 2012-2014
II kategoria – soliści urodzeni w latach 2009-2011
III kategoria – soliści urodzeni w latach 2005-2008

D. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Wykonanie dwóch piosenek w języku polskim:

 1. obowiązkowej– wybranej z jednej z płyt festiwalowych znajdujących się na stronie www.festiwalcudnolandia.pl zwanych dalej płytami festiwalowymi. Lokalizacja fragmentów piosenek umieszczonych na płytach festiwalowych, a także tekstów tych piosenek to:  http://festiwalcudnolandia.pl/repertuar/
 2. dowolnej– może to być np. utwór autorski, klasyka polskiej piosenki lub piosenka z płyt innych niż płyty festiwalowe.   

E. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW

Ocenie będą podlegać:

 1. walory głosowe
 2. dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty)
 3. zrozumienie tekstu i świadoma jego interpretacja
 4. muzykalność
 5. własna interpretacja piosenki
 6. indywidualność artystyczna.

F. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Osoba, która zamierza zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu, czyli rodzic/opiekun prawny albo pełnomocnik jednej z wymienionych wcześniej osób, zwana dalej PRZEDSTAWICIELEM UCZESTNIKA, powinna założyć na stronie http://festiwalcudnolandia.pl/rejestracja/ – swoje konto, zwane dalej KONTEM. Możliwość zakładania KONT Organizatorzy zapewniają od dnia 2 stycznia 2020 roku.
 2. Aby zgłosić UCZESTNIKA do Konkursu PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA loguje się na KONTO (na stronie http://festiwalcudnolandia.pl/logowanie/ ) i wypełnia formularz zgłoszeniowy udostępniony na KONCIE.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie – podczas procesu rejestracji UCZESTNIKA – wypełnionego FORMULARZA AKCEPTACJI dostępnego na stronie http://festiwalcudnolandia.pl/wp-content/uploads/2020/01/Festiwal_CUDNOLANDIA-formularz_akceptacji.pdf
 4. Z jednego KONTA można zgłosić więcej niż jednego UCZESTNIKA, przy czym można wypełnić tylko jeden formularz zgłoszeniowy dotyczący danego UCZESTNIKA.
 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy podać nazwę płyty festiwalowej, z której UCZESTNIK ma zamiar wykonać piosenkę obowiązkową. Przed wyborem piosenki warto zapoznać się na stronie http://festiwalcudnolandia.pl/repertuar/ – z fragmentami piosenek umieszczonych na płytach festiwalowych,  a  także z tekstami tych piosenek.
 6. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zgłoszeniu UCZESTNIKA   PRZEDSTAWICEL UCZESTNIKA otrzymuje najpóźniej w terminie 3 dni dostęp do pełnej wersji wybranej przez siebie płyty festiwalowej, podkłady muzyczne oraz teksty piosenek.
 7. Aby UCZESTNIK mógł wziąć udział w kwalifikacjach wstępnych, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA przesyła  najpóźniej w terminie do dnia 30 marca 2020 roku dwa nagrania audio-video w formacie mp4, prezentujące  wykonanie piosenek przez UCZESTNIKA. Dopuszczalne jest przesłanie nagrań wykonanych telefonem komórkowym jako narzędziem powszechnie stosowanym przez naszą młodzież. Podkłady do piosenek obowiązkowych muszą pochodzić z wybranej przez siebie płyty festiwalowej. Informacja o sposobie przesłania nagrań zostanie wysłana przez Organizatorów za pośrednictwem KONTA.

G. I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Komisję artystyczną kwalifikacji wstępnych powołują Organizatorzy.
 2. Kwalifikacje wstępne będą rozstrzygnięte w terminie do dnia 7 kwietnia (trwa ustalanie nowej daty) 2020r.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu zostaną o tym poinformowane poprzez przesłanie stosownej informacji za pośrednictwem KONTA.
 4. PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA potwierdza udział zakwalifikowanego UCZESTNIKA w finale Konkursu w terminie do dnia 14 kwietnia (trwa ustalanie nowej daty) 2020 r. odpowiadając zwrotnie na e-mail z informacją o zakwalifikowaniu UCZESTNIKA Finału Konkursu lub korzystając z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie http://festiwalcudnolandia.pl/kontakt/. Brak potwierdzenia udziału w Finale w terminie wymienionym wcześniej może skutkować zaproszeniem do udziału w Finale innego UCZESTNIKA.

H. II ETAP KONKURSU – FINAŁ  I  KONCERT GALOWY

Finał

 1. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 25 kwietnia (trwa ustalanie nowej daty) 2020 r. w Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku przy ulicy Łęgskiej 28. Informacja o godzinie zmagań finałowych oraz pozostałe informacje organizacyjne będą przesyłane na bieżąco za pośrednictwem KONTA.
 2. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia. Każdemu UCZESTNIKOWI musi towarzyszyć rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona przez chociażby jedną z ww. osób. Uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
 3. Podczas finału Konkursu  UCZESTNIK wykonuje wybraną przez siebie piosenkę pochodzącą z wybranej przez siebie płyty festiwalowej.

Koncert Galowy

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu galowego, który odbędzie się tego samego dnia co finał, czyli 25 kwietnia (trwa ustalanie nowej daty) 2020 roku na scenie Centrum Kultury BROWAR B. we Włocławku przy ul. Łęgskiej 28.
 2. Laureaci finału Konkursu i osoby wyróżnione po zmaganiach finałowych będą zaproszeni do wystąpienia podczas koncertu galowego.
 3. Laureatom i osobom wyróżnionym będzie towarzyszył podczas ich występu zespół CW 4KIDS.

I. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Nagrody w Konkursie – w każdej kategorii wiekowej – są następujące

a. Nagroda główna

 • występ podczas koncertu galowego
 • nagroda pieniężna
 • możliwość wzięcia udziału w nagraniu piosenki, która zostanie umieszczona na płycie zawierającej piosenki obowiązkowe podczas kolejnej edycji Festiwalu

.b. Nagroda za II miejsce

 • występ podczas koncertu galowego
 • nagroda pieniężna

c. Nagroda za III miejsce

 • występ podczas koncertu galowego
 • nagroda pieniężna
 1. Wysokość nagród pieniężnych w każdej kategorii wiekowej ustala jury powołane przez Organizatorów.
 2. W każdej kategorii wiekowej mogą zostać przyznane wyróżnienia.

J. ZMIANY REGULAMINU

Organizatorzy dopuszczają w sytuacjach wyjątkowych zmianę Regulaminu. W takiej sytuacji, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKA otrzyma za pośrednioctwem KONTA informację o dokonanych zmianach.