OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z WITRYNY INTERNETOWEJ FESTIWALCUDNOLANDIA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych z Witryny Internetowej FestiwalCUDNOLANDIA.PL” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z witryny internetowej o nazwie „FestiwalCUDNOLANDIA.PL „.

II. DEFINICJE
Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej FestiwalCUDNOLANDIA.PL ” sformułowania oznaczają odpowiednio:

Organizatorzy:
Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku – ul. Łęgska 28, Włocławek
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „DLA NASZYCH DZIECI” – ul Sielska 3, Włocławek
Ogólne Warunki – niniejsze ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej FestiwalCUDNOLANDIA.PL
Witryna Internetowa – serwis internetowy, dostępny pod adresem http://FestiwalCUDNOLANDIA.PL, związany organizacją i informacją w zakresie realizacji Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA wykonywaną i prowadzoną na rzecz Organizatorów;
Zasoby Witryny Internetowej – udostępniane w ramach Witryny Internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach materiały obejmujące w szczególności informacje o wydarzeniach, oferty usług Organizatorów oraz oferty osób fizycznych i firm współpracujących z Organizatorami;
Serwis – Zasoby Witryny Internetowej, do których każdy z Użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji i/lub logowania i/lub podawania danych osobowych;
Użytkownik – użytkownik indywidualny – osoba fizyczna korzystająca z Zasobów Witryny Internetowej w zakresie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach, w celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, zgłoszona do Konkursu przez Przedstawiciela Uczestnika, biorąca udział w Konkursie Festiwalu Dobrej Energii CUDNOLANDIA;
Przedstawiciel Uczestnika – rodzic/opiekun prawny/pełnomocnik Uczestnika Konkursu zgłaszający udział dziecka w Konkursie;
Formularze – formularze dostępne w Witrynie Internetowej umożliwiające rejestrację Użytkowników, zgłaszanie Uczestników do Konkursu oraz przesyłanie materiałów związanych z udziałem w Konkursie.
Konkurs – konkurs ogłoszony przez Organizatorów, którego warunki zostały określone w Regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem http://festiwalcudnolandia.pl/regulamin/;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
Ustawa – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
Polityka Prywatności – dokument umieszczany na Witrynie Internetowej w celu poinformowania Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

III. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW WITRYNY INTERNETOWEJ

 1. Dostęp do części informacyjnej Zasobów Witryny Internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Witrynie Internetowej, przeprowadzenia procedury logowania do Witryny Internetowej czy podania przez Użytkownika indywidualnego danych osobowych.
 2. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny Internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków oraz dobrymi praktykami i obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Witryny Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Witryny Internetowej, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik Witryny Internetowej przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
 4. Użytkownik Witryny Internetowej, w przypadku chęci rejestracji i otwarcia konta w Serwisie dostępnym pod adresem http://festiwalcudnolandia.pl/, akceptuje treść Ogólnych Warunków oraz Politykę Prywatności oraz ich integralnych części.

V. REJESTRACJA I OTWARCIE KONTA W SERWISIE FESTIWALCUDNOLANDIA.PL

 1. Aby zarejestrować konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola Formularza rejestracji dostępnego pod adresem http://festiwalcudnolandia.pl/rejestracja/ .
  Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, wiadomość potwierdzającą otwarcie konta oraz inne informacje dotyczące rozszerzonych Zasobów Witryny Internetowej dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu. .
 2. Poprzez akceptację niniejszych Warunków Ogólnych Użytkownik oświadcza, że skończył co najmniej 18 rok życia i że jest w pełni zdolny i uprawniony do akceptowania niniejszych warunków, regulaminów, obowiązków, deklaracji i oświadczeń.
 3. Każde połączenie i korzystanie z konta przy użyciu danych należących do Użytkownika zostanie uznane za dokonane przez Użytkownika.

VI. USUNIĘCIE KONTA
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika i tym samym odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z rozszerzonych Zasobów Witryny Internetowej, w sposób natychmiastowy, bez uprzedzenia i bez żadnych innych formalności, w dowolnej chwili, w szczególności w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika praw do własności intelektualnej osób trzecich oraz w przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków Ogólnych i obowiązującego prawa.

VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizatorzy zapewniają, że materiały i informacje składające się na Zasoby Witryny Internetowej, są zbierane i redagowane z należytą starannością, której dochowanie służy osiągnięciu przez informacje objęte Zasobami Witryny Internetowej prawdziwości, dokładności oraz merytorycznej poprawności.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Witrynie Internetowej tekstów.
 3. W żadnych okolicznościach i w żadnym kraju Organizatorzy, ani osoby fizyczne i firmy współpracujące z Organizatorami nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu poniesionych szkód bezpośrednich lub pośrednich, głównych lub ubocznych, wynikających z korzystania ze na strony FestiwalCUDNOLANDIA.PL i z proponowanych na niej Usług.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku skorzystania z Witryny Internetowej, jeżeli do zaistnienia szkody doszło z przyczyn, za które Użytkownik indywidualny ponosi odpowiedzialność.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH WITRYNY INTERNETOWEJ

 1. Korzystanie przez Użytkownika z części informacyjnej Serwisu nie wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatorów jego danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma miejsce w przypadku, gdy chce on skorzystać z tych części Zasobów Witryny Internetowej, które są dostępne po podaniu danych osobowych.
 3. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika indywidualnego w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, dane osobowe Użytkownika indywidualnego są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy i RODO.
 4. W odniesieniu do sytuacji, o której mowa ust. 2 i 3 powyżej Organizator udostępnia, a Użytkownik oświadcza, że akceptuje Politykę Prywatności dostępną pod adresem http://festiwalcudnolandia.pl/polityka-prywatnosci/.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki są udostępnione nieodpłatnie Użytkownikom indywidualnym Witryny Internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach w dowolnym zakresie i czasie.
 3. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Ogólnych Warunków w Witrynie Internetowej. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej treści Ogólnych Warunków w Witrynie Internetowej.
 4. Wszelkie prawa do całej zawartości Witryny Internetowej są zastrzeżone. Użytkownik indywidualny ma prawo do pobierania udostępnionych zasobów oraz drukowania całych stron Witryny Internetowej lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Organizatorów lub osób fizycznych i firm współpracujących z Organizatorami.
 5. Żadna część Witryny Internetowej nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne, ani w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatorów.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Witryny Internetowej można zgłaszać za pomocą Formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://festiwalcudnolandia.pl/kontakt/.