§1

Osoba reprezentująca Uczestnika Festiwalu (rodzic/opiekun/pełnomocnik) udostępnia następującym Administratorom Danych:

1. Centrum Kultury BROWAR B we Włocławku z siedzibą przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku

2. Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DLA NASZYCH DZIECI  z siedzibą we Włocławku przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku

prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika Festiwalu utrwalonego podczas i w związku z jego udziałem w Festiwalu Dobrej Energii  CUDNOLANDIA oraz na wszystkich polach eksploatacji z nim związanych.

§2

Udzielenie licencji następuje bez ograniczenia ilości i czasu eksploatacji oraz terytorium, we fragmentach i w całości, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalenie na nośniku audiowizualnym
 2. zwielokrotnienie techniką filmową i telewizyjną (video, dvd, vcd)
 3. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą
 4. wprowadzenie do pamięci komputera
 5. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie
 6. reemisji integralnej i równoczesnej
 7. dokonania ich transferu do formatu wave, mp3, ra lub wmf oraz kompresji i utrwalenia (zwielokrotnienia) na nośnikach komputerowych, w postaci dźwiękowych lub filmowych plików komputerowych;
 8. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci internet lub innych podobnych sieciach komputerowych, a także w publicznych sieciach telekomunikacyjnych;
 9. trwałego czasowego lub trwałego wprowadzania ich do pamięci komputera, w tym zwielokrotnienia na dyskach twardych komputerów, a także czasowego lub trwałego zapisywania w pamięci urządzeń telekomunikacyjnych;
 10. teletransmisji lub internetowej transmisji strumieniowej;
 11. najmu i dzierżawy nośników, na których dzieło utrwalono.
 12. oraz wykorzystanie wizerunku Uczestnika Festiwalu do celów promocyjnych.